У Беларусі збіраюцца скараціць тэрміны навучання ў ВНУ па некаторых спецыяльнасцях. Пра гэта заявіў міністр адукацыі Ігар Карпенка.

Êàðïåíêî: íà ïðåäñòîÿùèõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ â Áåëàðóñè íóæíî ïðåäñòàâèòü åäèíóþ íàöèîíàëüíóþ ïëàòôîðìó Íà ïðåäñòîÿùèõ ïðåçèäåíòñêèõ âûáîðàõ â Áåëàðóñè íóæíî ïðåäñòàâèòü åäèíóþ íàöèîíàëüíóþ ïëàòôîðìó, çàÿâèë 27 èþíÿ æóðíàëèñòàì ïåðâûé ñåêðåòàðü Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè (ÖÊ ÊÏÁ) Èãîðü Êàðïåíêî íà âíåî÷åðåäíîì ñúåçäå ÊÏÁ. Íà ñíèìêàõ: 1, 2. ïåðâûé ñåêðåòàðü Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Áåëàðóñè (ÖÊ ÊÏÁ) Èãîðü Êàðïåíêî. 3-5. âî âðåìÿ ðàáîòû ñúåçäà. 6. ïåðâûé ñåêðåòàðü Öåíòðàëüíîãî êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû (ÊÏÓ) Ïåòð Ñèìîíåíêî. 7. çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÖÊ ÊÏÐÔ Âëàäèìèð Êàøèí. Ôîòî Ìàêñèìà Ãó÷åêà, ÁåëÒÀ.

“Ёсць спецыяльнасці, па якіх мы можам рыхтаваць 4-4,5 года”, — цытуе Карпенку БЕЛТА. Ён адзначыў, што такіх спецыяльнасцяў каля 50.

У той жа час, адзначыў міністр, ёсць спецыяльнасці, па якіх перавесці навучанне на скарочаны тэрмін немагчыма: медыцынскія, некаторыя творчыя (архітэктура, скульптура), спецыяльнасці для ядзернай энергетыкі. Там патрабуецца больш працяглая падрыхтоўка. Мяркуецца, што новаўвядзенне закладуць у новую рэдакцыю Кодэкса аб адукацыі.

Навіны ад Belprauda.org у Telegram. Падпісвайцеся на наш канал https://t.me/belprauda.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest
Поддержать проект:

Загрузка...